Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-11-21

 Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på ett beslut av Försäkringskassan att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-11-21

 Försäkringskassan kan inte tillämpa förvaltningslagens bestämmelse om ändring av gynnande beslut till den enskildes nackdel vid sidan av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om när oriktiga beslut ska ändras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-20

 Rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2023-11-20

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart (Mål nr 4543-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1379-23).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-11-17

 Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbara.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-11-17

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att det ska finnas giltig anledning att lämna sitt arbete av hälsoskäl (Mål nr 568-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6656-21).

Share Öppna i ny flik

Domvilla vid lantmäteriförrättning

2023-11-16

 En lantmäterimyndighets beslut om fastighetsregleringar avseende en samfällighet har undanröjts i viss del eftersom en person, som påstått sig vara nyttjanderättshavare eller servitutshavare och som använt samfälligheten under flera år, inte behandlats som sakägare vid förrättningarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-11-16

 Fråga om det är tillåtet för en kommun att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet enligt ett system som premierar skolor som uppnår vissa kvalitetskrav (Mål nr 5519-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6760-21).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-16

 Regeringen har den 16 november utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-11-16

 Migrationsverket har haft grund för att neka en utlänning att ta emot besök på ett förvar med hänvisning till besökarens beteende vid tidigare besök.