Rättskraft vid s.k. surrogatprestation

2022-12-06

Högsta domstolen slår fast att en talan om utlämnande av egendom på grund av äganderätt utgör samma sak som en talan om ersättning för egendomens värde. Det innebär att den tidigare domens rättskraft som utgångspunkt hindrar en ny talan om ersättning. Rättskraften hos en dom hindrar dock inte en ny talan som grundar sig på omständigheter som inträffat efter domen. Det förhållandet att svaranden saknar möjlighet att följa en dom om utlämnande av egendom på grund av att han eller hon inte längre innehar den ­­– och domen alltså inte kan verkställas – utgör en sådan efterföljande omständighet. En tidigare dom om utlämnande hindrar då inte en ny talan om en surrogatprestation.

I det aktuella fallet har mannen därmed rätt att få sin talan om ersättning för ringens värde prövad.