Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förseningsavgifter i konsumentkreditavtal

2024-02-14

 Ett villkor om förseningsavgift som en bank använt i kreditavtal med konsumenter har bedömts inte strida mot tvingande regler i inkassokostnadslagen och därför inte ansetts vara oskäligt enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Share Öppna i ny flik

Öppen domstol!

2024-02-14

 Välkommen till överrätterna mitt i Jönköping lördagen den 9 mars kl.10-15. Kammarrätten i Jönköping och Göta hovrätt bjuder in allmänheten för att visa upp sin nya domstolsbyggnad och berätta om sin verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-02-14

 Resning beviljad i mål där klagandens komplettering av sitt överklagande av förbiseende inte hade registrerats i målet innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Share Öppna i ny flik

Villkorad häktning har inte ansetts kunna beslutas när åtal inte har väckts

2024-02-14

 En man häktades som på sannolika skäl misstänkt för tre fall av stöld. Som särskilda häktningsgrunder angavs flyktfara och fara för fortsatt brottslighet. I samband med häktningen påbörjade mannen verkställigheten av ett tidigare fängelsestraff på en månad. Vid en ny häktningsförhandling begärde åklagaren till följd därav att häktningsbeslutet skulle hävas och ersättas av s.k. villkorad häktning, som innebar att mannen genast skulle träda i häkte när han frigavs från fängelsestraffet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2024-02-13

 Försäkringskassan ska vid prövningen av en ansökan om fler timmar med assistansersättning göra en ny bedömning av om den sökande har rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkrings-balken och myndigheten är då inte bunden av en tidigare bedömning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt socialförsäkringsbalken till myndigheten för förnyad omprövning (Mål nr 5486-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3741-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5487-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2528-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november–december 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5488-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4251-23).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-13

 Många människor känner till vad de allmänna domstolarna har för måltyper. Södertörns tingsrätt är en allmän domstol och vi hanterar exempelvis brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Men vilka måltyper hanterar förvaltningsdomstolarna? Hur går processen till där? Och vilka likheter och olikheter finns det mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna? Det här är några av de frågor som Eva Zawiska-Önnertson svarar på i sitt blogginlägg. Eva arbetar hos oss på Södertörns tingsrätt som domare, men hon har också arbetat som domare på en förvaltningsdomstol. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-02-09

 

Rättsprövning av beslut om att tillåta inrättande av nya farledsavsnitt i en allmän farled.