Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-27

För personbilar och motorcyklar som används i en verksamhet finns det särskilda regler för avdrag för ingående mervärdesskatt. Bl.a. får, enligt 13 kap. 23 § mervärdesskattelagen (2023:200), ingående skatt som hänför sig till fordonets driftskostnader dras av i sin helhet, även om fordonet också används privat. Ett bolag vars verksamhet består i bl.a. produktutveckling av utrustning till bilar erbjuder sina anställda att delta i bolagets testbilsverksamhet. Det innebär att de får en förmånsbil med testutrustning som genererar data som används i bolagets produktutveckling. Bolaget ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få veta om förmånsbilarna i testbilsverksamheten används i bolagets verksamhet i den mening som avses i 13 kap. 23 § mervärdesskattelagen även i de fall de inte används för specifik tjänstekörning. Skatterättsnämnden besvarade frågan nekande och uttalade att det var rimligt att anta att det var användningen av en personbil som transportmedel som lagstiftaren hade avsett i den aktuella bestämmelsen. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked i denna del och förklarar att bolagets förmånsbilar med testutrustning används i bolagets verksamhet även när bilarna körs privat, vilket innebär att bolaget får dra av ingående mervärdesskatt som hänför sig till driftskostnader för bilarna. Högsta förvaltningsdomstolen anser att kravet på att fordonet ska användas i en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt får anses överensstämma med det krav för avdragsrätt som gäller i allmänhet, dvs. att varorna och tjänsterna ska användas för den beskattningsbara personens beskattade transaktioner. Eftersom den data som genereras när bilarna i testbildsverksamheten körs används i verksamheten, även när körningen görs för ett i övrigt privat ändamål, får bilarna anses användas för bolagets beskattade transaktioner.