Dom i mål om avvisad talan

2024-05-27

När en moderniserad kraftproduktionsmodul ska återanslutas till elnätet görs en bedömning av om nätanslutningsavtalet behöver ändras eller om det krävs ett nytt avtal. Med anledning av en planerad modernisering av tre kraftproduktionsmoduler vid Hammarforsens vattenkraftverk beslutade Energimarknadsinspektionen att det krävdes ett nytt anslutningsavtal. Samtidigt beslutade Energimarknadsinspektionen att vissa nätanslutningskrav, som följer av en EU-förordning, inte behövde tillämpas efteråteranslutningen.Affärsverket svenska kraftnät överklagade beslutet i den del som avsåg nätanslutningskraven.Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Sedan Svenska kraftnät hade överklagatförvaltningsrättens dom till kammarrätten undanröjde kammarrätten förvaltningsrättens dom och avvisade Svenska kraftnäts överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten ansåg att det intresse som Svenska kraftnät företräder i egenskap av systemansvarig myndighet enligt ellagen är offentligrättsligt och inte grundar rätt att överklaga en annan myndighets beslut.Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit fram till att Svenska kraftnät har klagorätt, inte i sin egenskap av systemansvarig myndighet enligt ellagen men i sin egenskap av systemansvarig för överföringssystemet (transmissionsnätet).Enligt Högsta förvaltningsdomstolen företräder Svenska kraftnät i sin egenskap avsystemansvarig för överföringssystemet ett enskilt intresse, och bestämmelsen iförvaltningslagen om klagorätt för enskilda blir därmed tillämplig.Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade målet till kammarrätten.