Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Multiverktyget fick finnas i A-traktorn

2023-12-21

 En 16-årig pojke frikänns när han haft ett multiverktyg med en kniv i A-traktorn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-12-21

 Fråga om det finns skäl att vid beskattningen frångå avtalad resultatfördelning i kommanditbolag. Förhandsbesked om inkomstskatt. ,

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att Skatteverkets meddelanden om att inte vidta verkställighetsåtgärder vid den tidpunkt och på det sätt som den skattskyldige har begärt inte är överklagbara.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2023-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Beslut om återställande av försutten tid

2023-12-20

 Nordnet Bank AB hade giltig ursäkt för att bankens överklagande av Finansinspektionens sanktionsbeslut kom in för sent. Tiden återställs.

Share Öppna i ny flik

Flytt av Högsta domstolens besöksrum

2023-12-19

 Från och med 8 januari 2024 kommer besöksrummet vid registratorskontoret att stänga och flytta upp till huvudentrén.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om beslag

2023-12-19

 Högsta domstolen har med hänvisning till att det tillkommit en ny grund för förverkande i hovrätten, ansett det möjligt att besluta om förverkandebeslag, trots frikännande dom i tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Socialnämnden får inte klaga på att fel paragraf tillämpats

2023-12-19

 Socialnämnden väckte talan om överflyttande av vårdnad till två särskilt förordnade vårdnadshavare. Målet rörde en 4-årig flicka som under nära tre år varit placerad i ett familjehem. De tilltänkta vårdnadshavarna var hennes familjehemsföräldrar. Barnets mor och ensamma vårdnadshavare bedömdes på grund av bristande omsorgsförmåga inte kunna fylla rollen som vårdnadshavare. Tingsrätten biföll socialnämndens talan och förordnade familjehemsföräldrarna som särskilt förordnade vårdnadshavare, men tillämpade en annan paragraf, 6 kap. 8a § föräldrabalken, än den som socialnämnden åberopat, 6 kap. 8 ...

Share Öppna i ny flik

Tillgodoräknande av frihetsberövande vid ungdomsövervakning

2023-12-19

 En 16-åring dömdes för grovt vapenbrott till sex månaders ungdomsövervakning. Han hade i målet varit frihetsberövad i 83 dagar. Högsta domstolen har bestämt att ungdomsövervakningen i motsvarande mån ska anses vara verkställd.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om tull

2023-12-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om hur artikel 251 i unionstullkodexen ska tolkas när det gäller förutsättningarna för att förlänga en redan fastställd tid under vilken varor får kvarstå under tullförfarandet för tillfällig införsel.