Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-05-31

 Migrationsöverdomstolen avslår ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom en av makarna är under 21 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2024-05-31

 Dom i mål om omvårdnadsbidrag

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2024-05-31

 Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om justering av skattebelopp enligt artikel 9.2 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet kan genomföras av domstol (Mål nr 1348--1349-24, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7076-7077-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2024-05-29

 Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska ligga till grund för uttag av arbetsgivaravgifter (Mål nr 6107-6109-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 25-34-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2024-05-29

 Ett fåmansföretag har betalat och felaktigt kostnadsfört ett annat bolags utgifter. Fråga om huvudaktieägaren ska anses ha tagit ut medlen ur bolaget och av det skälet beskattas för dem (jfr RÅ80 1:56) och, om så är fallet, om de uttagna medlen ska beskattas som lön eller som utdelning (Mål nr 6110-6111-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 35-36-22).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om mervärdesskatt

2024-05-29

 Principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet har inte utgjort hinder mot att neka ett bolag, som registrerats till mervärdesskatt, avdrag för ingående skatt då registreringen baserats (I) på en felaktig uppfattning om rättsläget eller (II) på förutsättningar som inte infriades.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-05-29

 Resning

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en dom om omprövning och preskription av livränta

2024-05-29

 Högsta domstolen klargör när en skadelidandes livränta kan omprövas med hänvisning till en ny väsentlig ändring i de ekonomiska förhållandena då en tidigare inträffad ändring av samma slag inte föranlett någon omprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom undanröjs på grund av bristande materiell processledning

2024-05-29

 

En man hade åtalats för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Påståendet var att mannen hade innehaft, transporterat och överlämnat ett skjutvapen till en person som i samma mål åtalades för mord. Genom att överlämna vapnet till den medtilltalade skulle mannen ha främjat den medtilltalades gärning. Tingsrätten dömde mannen för grovt vapenbrott men ogillade åtalet för medhjälp till mord.

Åklagaren överklagade och yrkade att mannen skulle fällas även fö...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-28

 Det har blivit dags att besöka en migrationsdomstol. Vad händer i ett asylmål och hur går det till när målet avgörs? Detta och mycket mer får du veta i veckans blogginlägg som är skrivet av vår gästskribent Mats Dahlström. Mats är domare på Migrationsdomstolen i Stockholm.