Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tillgodoräknande av frihetsberövande vid ungdomsövervakning

2023-12-19

 En 16-åring dömdes för grovt vapenbrott till sex månaders ungdomsövervakning. Han hade i målet varit frihetsberövad i 83 dagar. Högsta domstolen har bestämt att ungdomsövervakningen i motsvarande mån ska anses vara verkställd.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om tull

2023-12-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om hur artikel 251 i unionstullkodexen ska tolkas när det gäller förutsättningarna för att förlänga en redan fastställd tid under vilken varor får kvarstå under tullförfarandet för tillfällig införsel.

Share Öppna i ny flik

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2024

2023-12-18

 2024 års föreskrifter om ersättning är nu beslutade och utlagda på webbsidan Rättshjälp och taxor.

Share Öppna i ny flik

Byggnadsnämnden hade klagorätt

2023-12-18

 Mark- och miljödomstolen undanröjde ett beslut från en byggnadsnämnd om att avvisa ett överklagande av ett bygglovsbeslut såsom för sent inkommet. Högsta domstolen slår fast att nämnden har haft rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande.

Share Öppna i ny flik

Utrymmet att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut från en hyresnämnd

2023-12-18

 Högsta domstolen har uttalat sig om utrymmet för en hovrätt att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut av hyresnämnd, trots att en part har begärt förhandling.

Share Öppna i ny flik

Risk för att barnet ska föras utomlands har bedömts utgöra hinder mot att förordna om umgänge

2023-12-18

 I ett mål om umgänge med barn har flera omständigheter framkommit som var för sig talar för att det finns en risk för att den förälder som barnet inte bor tillsammans med ska föra barnet utomlands och hålla kvar barnet där. En sammantagen bedömning utifrån vad som är bäst för barnet har lett till slutsatsen att det inte finns förutsättningar att besluta om rätt till umgänge med föräldern.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-12-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Förändrade öppettider

2023-12-15

 Från och med 2 januari 2024 öppnar domstolarna i Växjö kl.8.30.

Share Öppna i ny flik

Resning av två domar från Arbetsdomstolen

2023-12-15

 Frågan i båda målen gällde Arbetsdomstolens rättstillämpning avseende lönefordringar i en företagsrekonstruktion enligt 1996 års lag om företagsrekonstruktion. Högsta domstolen har funnit att Arbetsdomstolen i domarna påtagligt avvikit från det rättsläge som gäller och att en sådan rättstillämpning riskerar att leda till långtgående konsekvenser för hela systemet avseende företagsrekonstruktion, konkurs och lönegaranti.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-14

 Dom om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.