Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om möjligheterna att döma till skyddstillsyn när den tilltalades personliga och sociala situation har förbättrats

2023-12-28

 Högsta domstolen har i två avgöranden prövat möjligheten att döma till skyddstillsyn när en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation.

Share Öppna i ny flik

Övervärderat lager ledde till personligt betalningsansvar

2023-12-28

 I ett nytt avgörande från Högsta domstolen behandlas de bestämmelser i aktiebolagslagen som reglerar styrelseledamöters personliga betalningsansvar vid kapitalbrist i bolaget. En central fråga gäller hur nettoförsäljningsvärdet av ett varulager ska bestämmas vid beräkning av bolagets eget kapital i en kontrollbalansräkning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om skyddstillsyn med kontraktsvård

2023-12-28

 Högsta domstolen prövar frågan om det förhållandet att den planerade behandlingen kan framstå som mer ingripande än det alternativa fängelsestraffet hindrar att skyddstillsyn med kontraktsvård väljs som påföljd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-28

 Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-12-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-12-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslut av Tullverket att avvisa en inlämnad Tulldeklaration saknar rättsliga verkningar för det berörda bolaget och därför inte är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Skiljedom kan verkställas beträffande skiljedomarens arvode och avgift till ett skiljedomsinstitut

2023-12-27

 I målet aktualiseras frågan om en förpliktelse i domslutet att slutligt stå för skiljedomarens arvode och avgiften till institutet är tillräckligt tydlig och om den kan läggas till grund för verkställighet mot den part som ålagts att slutligen stå för kostnaderna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-12-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om vissa uppgifter om enskilds personliga förhållanden ska anses ha inhämtats genom kamerabevakning (Mål nr 5176-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3323-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstgrundad ålderspension

2023-12-22

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det var rätt av kammarrätten att i ett mål enligt socialförsäkringsbalken avseende rätten till allmän ålderspension för en person som betraktats som avliden, uppställa samma krav som krävs för att en person ska betraktas som avliden enligt lagen (2005:130) om dödförklaring (Mål nr 3112-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4339-22).

Share Öppna i ny flik

Miljödemonstrant döms för olaga intrång

2023-12-22

 En demonstrant som stannade kvar i en affärslokal efter att den stängts för allmänheten har dömts för olaga intrång.