Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Edition och dataskydd

2023-12-29

 Vid beslut om edition av handling med personuppgifter ska hänsyn tas också till den registrerades intresse.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Vietnam

2023-12-29

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Vietnam för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-12-29

 om en arbetslöshetskassa i samband med omprövning som begärs av den enskilde, ska beakta ett beslut om slutlig skatt som meddelats efter arbetslöshetskassans grundbeslut när underlaget för beräkning av en företagares dagsförtjänst bestäms (Mål nr 3095-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2617-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter varg

2023-12-28

 Bestämmelsen om litispendens i 39 § förvaltningslagen ska tillämpas om det inte finns en bestämmelse i en annan lag eller en förordning som uttryckligen reglerar förutsättningarna för att beslutsmyndigheten ska få ändra ett beslut som har överklagats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-28

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 6948-23.

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om möjligheterna att döma till skyddstillsyn när den tilltalades personliga och sociala situation har förbättrats

2023-12-28

 Högsta domstolen har i två avgöranden prövat möjligheten att döma till skyddstillsyn när en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation.

Share Öppna i ny flik

Övervärderat lager ledde till personligt betalningsansvar

2023-12-28

 I ett nytt avgörande från Högsta domstolen behandlas de bestämmelser i aktiebolagslagen som reglerar styrelseledamöters personliga betalningsansvar vid kapitalbrist i bolaget. En central fråga gäller hur nettoförsäljningsvärdet av ett varulager ska bestämmas vid beräkning av bolagets eget kapital i en kontrollbalansräkning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om skyddstillsyn med kontraktsvård

2023-12-28

 Högsta domstolen prövar frågan om det förhållandet att den planerade behandlingen kan framstå som mer ingripande än det alternativa fängelsestraffet hindrar att skyddstillsyn med kontraktsvård väljs som påföljd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-28

 Fråga om vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-12-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.