Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skadestånd på grund av Europakonventionen var preskriberat

2024-06-14

 Ett skadeståndskrav enligt Europakonventionen på grund av vanvård i ett fosterhem på sjuttiotalet har bedömts vara preskriberat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstbeskattning

2024-06-13

 

En stiftelse som har ett eller flera allmännyttiga ändamål undantas från skattskyldighet för vissa inkomster, dvs. är inskränkt skattskyldig, om den uppfyller de s.k. verksamhets- och fullföljdskraven. Med allmännyttigt ändamål avses bl.a. ett ändamål som främjar miljövård. Verksamhetskravet innebär att stiftelsen i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande direkt eller genom bidrag främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål. Fullföljdskrave...

Share Öppna i ny flik

Den som skickar ett överklagande med e-post bör invänta ett automatiskt svarsmeddelande från domstolen

2024-06-13

 En ansökan om återställande av försutten tid har avslagits när en försvarare hade skickat ett överklagande med e-post till domstolen utan att detta kom fram. Försvararen hade inte inväntat ett automatiskt svarsmeddelande eller vidtagit någon annan åtgärd inom överklagandefristen för att försäkra sig om att överklagandet nådde fram till domstolen.

Share Öppna i ny flik

Säljare av hus fick betalning till köpare ersatt av städfirma

2024-06-13

 En säljare av en fastighet betalade förlikningsvis ett visst belopp till köparna efter att de hade framställt krav på ersättning för en vattenskada på fastigheten. Skadan hade orsakats av en städfirma som säljaren hade anlitat inför köparnas tillträde. Säljaren har ansetts ha rätt till ersättning från städfirman för sin betalning till köparna.

Share Öppna i ny flik

Diskriminering när skolelev inte fick tillräckligt stöd

2024-06-13

 Högsta domstolen kommer i dagens avgörande fram till att en grundskoleelev som gick i fjärde klass blev diskriminerad genom att eleven inte fick tillräckligt stöd. Kommunen som är huvudman för skolan ska därför betala diskrimineringsersättning till eleven.

Share Öppna i ny flik

Tranås -målet

2024-06-12

 Tingsrättens dom i det uppmärksammade målet om mord och grov mordbrand i Tranås den 24 oktober förra året (B 2042-23) ges nu på fredag den 14 juni kl. 14.00

Share Öppna i ny flik

Grov mordbrand i Tranås

2024-06-12

 Tingsrättens dom i det uppmärksammade målet om mord och grov mordbrand i Tranås den 24 oktober förra året (B 2042-23) ges nu på fredag den 14 juni kl. 14.00

Share Öppna i ny flik

Klander av testamente – fråga om nödvändig processgemenskap

2024-06-12

 Vid klander av ett testamente har nödvändig processgemenskap inte ansetts föreligga mellan å ena sidan en testamentstagare som enligt ett förordnande skulle få testators egendom med fri förfoganderätt och å andra sidan testamentariska efterarvingar avseende samma egendom. Klander som riktats enbart mot den förstnämnda ska därför inte avvisas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-11

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 3195-24.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen

2024-06-10

 Mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen. En kommun kan fullgöra en skyldighet att tillhandahålla bistånd enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende genom att erbjuda ett sådant boende i en annan kommun. Det avgörande är att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.