Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-04-03

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en utlänning som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat och vars ansökan om asyl i Sverige inte bifallits får avvisas utan att först ha uppmanats att inom en skälig tid bege sig till den andra EU-staten.

Lagrum: 8 kap. 6 a § andra stycket 1 utlänningslagen (2005:716).

Här kan du läsa mer om Migrationsöverdomstolen