Medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet medförde strafflindring

2023-04-04

Hovrätten ansåg att den grova narkotikabrottslighet kvinnan dömdes för hade ett straffvärde på knappt fem och ett halvt års fängelse. Med beaktande av att hon hade medverkat vid utredningen av den medtilltalades brottslighet och den hotbild som uppkommit mot henne till följd av det bestämde hovrätten straffet till fyra års fängelse. Kvinnan menade att straffet borde sättas ned ytterligare.

Enligt lagstiftning som trädde i kraft sommaren 2022 gäller att om en tilltalad lämnar uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av någon annans brottslighet ska det i skälig omfattning beaktas i mildrande riktning när straffet bestäms. En omständighet som även tidigare har ansetts kunna beaktas som grund för strafflindring är om den som har medverkat i utredningen av annans brottslighet riskerar att utsättas för allvarliga repressalier till följd av sitt uppgiftslämnande.

I Högsta domstolens avgörande görs uttalanden om vad som kan utgöra väsentlig medverkan i utredningen av annans brottslighet, om hur risken för repressalier ska beaktas och om bedömningen av straffreduktionens storlek. Högsta domstolen kommer fram till att kvinnan ska få en strafflindring motsvarande ett och ett halvt års fängelse. Hovrättens domslut fastställs och kvinnan döms till fängelse i fyra år.