Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2022-02-28

När Sveriges Domstolar blickar framåt i sitt budgetunderlag är det mot bakgrund av behovet av stabilitet i de tider som råder. En rad händelser i omvärlden visar att rättsstaten och demokratin snabbt kan utsättas för allvarliga påfrestningar.

- Av den anledningen följer jag med stort intresse den parlamentariska kommitténs utredning om behovet av att ytterligare långsiktigt stärka skyddet för domstolarnas oberoende. Särskilt i tider av snabb samhällsförändring och där hotet mot demokratin sprids i flera länder, behöver domstolarna vara den trygga garanten för den enskildes rättssäkerhet och för demokratin, säger Thomas Rolén.

Den garanten har domstolar och nämnder lyckats vara även under pandemin. I år är det 6254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan.

- Det är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande. I domstolarna handläggs flera hundra olika typer av mål. Det som tydligast förenar dem är behovet av ett rimligt snabbt avgörande, säger Thomas Rolén.

Hög avgörandetakt prioriterat

Utöver högsta prioritet på en fortsatt hög avgörandetakt av mål och ärenden lägger Sveriges Domstolar fokus på att fortsätta anpassa processer och verksamhetsstöd till det digitala samhällets behov och krav, att säkra kompetensförsörjningen och att hålla domstolarna trygga.

Betydelsefulla satsningar på digitalisering i brottmål i samverkan med övriga myndigheter i rättskedjan och i förvaltningsmål med elektroniskt utbyte med andra myndigheters verksamhetsstöd sker. E-tjänster som möter behov hos parter och allmänhet byggs ut. En ny domarbefattning diskuteras som ett sätt att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen.

Bärande för rättsstaten

Sveriges Domstolar har getts långsiktiga förutsättningar, vilket möjliggör för domstolarna att fortsätta avgöra mål och ärenden effektivt och med hög kvalitet. Utöver anslagstilldelning krävs ändrad lagstiftning för att åstadkomma effektiviseringar och skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheten. Därtill ska tilldelningen mellan berörda myndigheter vara balanserad och styrningen ska vara effektiv.

- I vårt land är domstolarnas ställning grundlagsskyddad. Oberoende och väl fungerande domstolar är bärande för rättsstaten och ger legitimitet till vårt samhällssystem och våra grundläggande värderingar, säger Thomas Rolén.

Budgetunderlag 2023-2025Om Sveriges Domstolar