Högsta domstolen har meddelat en dom om kvittning

2023-04-04

Om någon av fordringarna löper med ränta kan det vid kvittning behöva klargöras per vilken dag som avräkningen ska ske, för att den upplupna räntan ska kunna beräknas. I domen uttalas att om svaranden gör gällande att betalning har skett genom att en kvittningsförklaring lämnats till käranden (borgenären) före eller under rättegången ska avräkningen göras per den dag när förklaringen kom fram till borgenären. Om svaranden i rättegången framställer en invändning om kvittning ska avräkningen göras per den dag invändningen kom fram till domstolen.

För det fall motfordran är mindre än huvudfordran inklusive upplupen ränta ska motfordran först avräknas mot den upplupna räntan och därefter mot kapitalbeloppet. På det som efter avräkningen återstår av kapitalbeloppet ska ränta betalas från avräkningsdagen.