Hinder mot avstyckning inom strandskyddsområde

2022-03-08

Två personer ansökte om att få avstycka en del av sin fastighet. Den ligger i Bjurholms kommun och består av två skogsskiften och ett tredje skifte med tomtmark och jordbruksmark. Ansökan om avstyckning avsåg det tredje skiftet, som omfattade drygt tre hektar. Skiftet var beläget vid en sjö och omfattades av strandskydd. Det var inte utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt miljöbalken. De sökande ville bilda en fastighet för bostadsändamål och mindre djurhållning (kombinationsfastighet).

Fastighetsbildning i ett strandskyddat område får inte motverka strandskyddets syften. Högsta domstolen konstaterar att utrymmet för att bilda en kombinationsfastighet inom ett strandskyddsområde är begränsat, eftersom strandskyddets syften normalt motverkas av en sådan fastighetsbildning. Utrymmet är dock större i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen än i andra områden.

Enligt Högsta domstolen motverkas strandskyddets syften av den sökta fastighetsbildningen. Att avstyckningen generellt skulle kunna bidra till att bibehålla den biologiska mångfalden och en levande landsbygd är inte något bärande skäl för att tillåta fastighetsbildningen. Ett avslag på ansökan anses inte heller oproportionerligt. Domstolens slutsats är att det finns hinder mot avstyckningen.