En dom om omprövning och preskription av livränta

2023-12-29

Fastställd trafikskadeersättning kan omprövas om de förhållanden som låg till grund för ersättningen har ändrats väsentligt.

År 2005 bestämdes att ett försäkringsbolag skulle betala viss livränta till en kvinna som skadats i en trafikolycka. Redan 2007 uppkom en väsentlig förändring av kvinnans ekonomiska förhållanden. Den fordran på ytterligare trafikskadeersättning som då uppkom preskriberades dock, eftersom hon inte i rätt tid aktualiserade omprövning.

Kvinnan återkom 2017 till försäkringsbolaget och begärde omprövning med hänvisning till att det inträffat en ny väsentlig förändring, genom att den inkomst hon skulle haft om hon inte skadats (inkomstunderlaget) hade ökat.

I målet var kvinnan och försäkringsbolaget oense om från vilken tidpunkt hon hade rätt till ytterligare livränta och med vilket belopp livräntan skulle höjas.

Försäkringsbolaget menade att man vid bedömningen av dessa frågor skulle göra ett avdrag från inkomstunderlaget motsvarande den preskriberade fordran från 2007 på ytterligare trafikskadeersättning, med viss uppräkning. Kvinnan ansåg att något sådant avdrag inte skulle göras.

Högsta domstolen kom fram till att preskriptionen av den första omprövningsfordran bara omfattar den rätt till ytterligare ersättning för inkomstförluster som uppstår under tiden fram till dess en ny väsentlig förändring inträffar. Vid bedömningen av när en ny väsentlig förändring inträffat och storleken på en ny omprövningsfordran ska alla relevanta omständigheter beaktas, oavsett när dessa inträffade. Det ska alltså inte göras något sådant avdrag från inkomstunderlaget som försäkringsbolaget gjort gällande.

Högsta domstolen biföll kvinnans talan.