Edition och dataskydd

2023-12-29

I en entreprenadtvist, där det var tvistigt om personalen arbetat i den utsträckning som påstås, begärde beställaren genom edition ut den personalliggare som fanns på arbetsplatsen. Personalliggaren innehåller skyddade personuppgifter, bland annat namn och personnummer på personalen och uppgifter om när personerna var på arbetet.

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var om den registrerade personalens intressen ska beaktas när en domstol ska besluta om edition av en handling av detta slag. Den traditionella uppfattningen har varit att man i princip inte ska beakta om andra personer har intresse av innehållet i en handling som begärs utlämnad.

Sedan Högsta domstolen inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen har denna klargjort att dataskyddsförordningen kräver att även de registrerades intressen ska beaktas och att en intresseavvägning ska göras.

I det aktuella fallet konstaterar Högsta domstolen att beställaren har ett skyddsvärt intresse av att genom edition kunna få ut personalliggaren. Detta intresse ska väga tungt. På närmare redovisade skäl gör domstolen bedömningen att den registrerade personalens intresse av att personuppgifterna fredas från edition väger mindre tungt i sammanhanget.

Enligt Högsta domstolen gör sig emellertid speciella hänsyn gällande just för personnummer. Eftersom beställaren inte närmare redovisat varför man behövde dessa uppgifter kommer domstolen fram till att editionsföreläggandet ska begränsas på så sätt att personnumren maskeras.