Dom i mål om taxiförarlegitimation

2024-03-21

Med anledning av att en taxiförare dömdes för ett brott återkallade Transportstyrelsen hans taxiförarlegitimation tills vidare. Efter att brottmålsdomen fick laga kraft återkallades legitimationen slutligt och en olämplighetstid bestämdes. Denna tid räknades från och med dagen för det slutliga beslutet. Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg dock att olämplighetstiden i stället skulle räknas från och med dagen för tillsvidarebeslutet. Transportstyrelsen överklagade kammarrättens dom och yrkade att olämplighetstiden skulle räknas från och med tidpunkten för myndighetens slutliga beslut. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underrätternas domar och fastställer Transportstyrelsens beslut. Domstolen anser att det inte är förenligt med regleringen i taxitrafiklagen att låta olämplighetstiden börja löpa redan innan det har funnits laglig möjlighet att bestämma denna tid. Olämplighetstiden fastställs i beslutet om slutlig återkallelse och kan därmed börja löpa först vid tidpunkten för det beslutet. Två ledamöter är skiljaktiga. De anser i likhet med majoriteten att olämplighetstiden ska räknas från och med dagen för det slutliga beslutet, men att den tid som en taxiförarlegitimation varit återkallad tills vidare ska avräknas när det bestäms vid vilken tidpunkt som olämplighetstiden löper ut.