Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-04-26

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett överklagat förhandsbesked som gäller frågan om en utländsk trust med en svensk förmånstagare inkomstskattemässigt ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen fann, i likhet med Skatterättsnämnden, att så inte var fallet. Domstolen menade att tillgångarna i trusten inte kan anses ha avskilts till en självständig förmögenhet i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse.