Beslut om obehörighetsförklaring återförvisas till tingsrätten

2022-02-25

I det aktuella målet ansåg Örebro tingsrätt att en advokat visat såväl bristande skicklighet som oförstånd. Det fanns därför skäl att tills vidare förklara honom obehörig att brukas som ombud eller försvarare vid tingsrätten. I beslutet hänvisade tingsrätten till flera andra mål där advokatens kostnadsräkningar ifrågasatts och till prövningar i advokatsamfundet där advokaten varnats och tilldelats straffavgift för att ha åsidosatt god advokatsed. I sitt beslut skrev tingsrätten att materialet som låg till grund för beslutet var känt för advokaten sedan tidigare och att det därför inte var nödvändigt att skicka det till honom eller låta honom yttra sig över det.

– Materialet var säkerligen känt för advokaten sedan tidigare. Men han kände inte till att det skulle användas vid en obehörighetsförklaring, säger Linda Hallstedt, hovrättslagman.

Eftersom tingsrätten åsidosatt en väsentlig och grundläggande princip för rättegångsförfarandet ska målet återförvisas till tingsrätten som nu får pröva frågan igen.