Beslut i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2024-04-25

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för kommunkoncernen. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde det. Därefter beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande överklagandes till Högsta förvaltningsdomstolen av enkommunjurist vid kommunstyrelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att kommunstyrelsen inte kan delegera sin rätt att företräda kommunen till en enskild tjänsteman i ett mål avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om årsredovisning, eftersom beslut om årsredovisning omfattas av 5 kap. 1 § kommunallagen och därmed träffas av delegationsförbudet i 5 kap. 2 §. Eftersom kommunjuristen inte styrkt sin behörighet på annat sätt avvisades överklagandet.