Beslut i mål om förhandsbesked om punktskatt

2023-11-23

Genom en ansökan om förhandsbesked ville ett bolag som är verksamt på livsmedelsmarknaden veta huruvida den alkohol som finns i några av bolagets produkter, nämligen hushållsaromer, omfattas av något av undantagen från skatteplikt enligt lagstiftningen om alkoholskatt. För att förhandsbesked ska lämnas krävs att det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Eftersom de frågor som bolaget har ställt till Skatterättsnämnden tar sikte på den skatterättsliga bedömningen av en pågående verksamhet bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att bolaget inte stod inför en sådan valsituation mellan olika handlingsalternativ som krävs för att ett förhandsbesked ska anses vara av vikt för bolaget. Det fanns inte heller anledning att av prejudikatskäl besvara bolagets fråga genom ett förhandsbesked. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde därför förhandsbeskedet och avvisade ansökan.