Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om mervärdesskatt

2024-05-29

 Principerna om skydd för berättigade förväntningar och om rättssäkerhet har inte utgjort hinder mot att neka ett bolag, som registrerats till mervärdesskatt, avdrag för ingående skatt då registreringen baserats (I) på en felaktig uppfattning om rättsläget eller (II) på förutsättningar som inte infriades.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2024-05-29

 Resning

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en dom om omprövning och preskription av livränta

2024-05-29

 Högsta domstolen klargör när en skadelidandes livränta kan omprövas med hänvisning till en ny väsentlig ändring i de ekonomiska förhållandena då en tidigare inträffad ändring av samma slag inte föranlett någon omprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom undanröjs på grund av bristande materiell processledning

2024-05-29

 

En man hade åtalats för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Påståendet var att mannen hade innehaft, transporterat och överlämnat ett skjutvapen till en person som i samma mål åtalades för mord. Genom att överlämna vapnet till den medtilltalade skulle mannen ha främjat den medtilltalades gärning. Tingsrätten dömde mannen för grovt vapenbrott men ogillade åtalet för medhjälp till mord.

Åklagaren överklagade och yrkade att mannen skulle fällas även fö...

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-05-28

 Det har blivit dags att besöka en migrationsdomstol. Vad händer i ett asylmål och hur går det till när målet avgörs? Detta och mycket mer får du veta i veckans blogginlägg som är skrivet av vår gästskribent Mats Dahlström. Mats är domare på Migrationsdomstolen i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-05-28

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2024-05-27

 Affärsverket svenska kraftnät har ansetts ha klagorätt i ärenden om vilka nätanslutningskrav som ska tillämpas vid en återanslutning till elnätet av moderniserade kraftproduktionsmoduler.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-27

 En arbetsgivare som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön har ansetts tillhandahålla tjänster mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-05-27

 Ett bolag vars verksamhet består i produktutveckling av utrustning till bilar har installerat testutrustning i de anställdas förmånsbilar. Bilarna har ansetts användas i bolagets verksamhet även när de körs privat, vilket innebär att den ingående mervärdesskatt som hänför sig till driftskostnaderna för bilarna får dras av. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2024-05-24

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att tillämpa den milkostnadsschablon som gäller för resa med egen bil på ett utlägg för hyrbil som ett offentligt biträde haft för att inställa sig till en muntlig förhandling (Mål nr 7463-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4116-22).