Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Villkorad häktning har inte ansetts kunna beslutas när åtal inte har väckts

2024-02-14

 En man häktades som på sannolika skäl misstänkt för tre fall av stöld. Som särskilda häktningsgrunder angavs flyktfara och fara för fortsatt brottslighet. I samband med häktningen påbörjade mannen verkställigheten av ett tidigare fängelsestraff på en månad. Vid en ny häktningsförhandling begärde åklagaren till följd därav att häktningsbeslutet skulle hävas och ersättas av s.k. villkorad häktning, som innebar att mannen genast skulle träda i häkte när han frigavs från fängelsestraffet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2024-02-13

 Försäkringskassan ska vid prövningen av en ansökan om fler timmar med assistansersättning göra en ny bedömning av om den sökande har rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkrings-balken och myndigheten är då inte bunden av en tidigare bedömning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt socialförsäkringsbalken till myndigheten för förnyad omprövning (Mål nr 5486-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3741-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5487-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2528-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2024-02-13

 Fråga om det var rätt av kammarrätten att avvisa Försäkringskassans överklagande av förvaltningsrättens beslut att överlämna handlingarna i ett mål enligt förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november–december 2022 till myndigheten, för utredning av om den enskilde är berättigad till ytterligare stöd (Mål nr 5488-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4251-23).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-02-13

 Många människor känner till vad de allmänna domstolarna har för måltyper. Södertörns tingsrätt är en allmän domstol och vi hanterar exempelvis brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Men vilka måltyper hanterar förvaltningsdomstolarna? Hur går processen till där? Och vilka likheter och olikheter finns det mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna? Det här är några av de frågor som Eva Zawiska-Önnertson svarar på i sitt blogginlägg. Eva arbetar hos oss på Södertörns tingsrätt som domare, men hon har också arbetat som domare på en förvaltningsdomstol. ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2024-02-09

 

Rättsprövning av beslut om att tillåta inrättande av nya farledsavsnitt i en allmän farled.

Share Öppna i ny flik

Myndighetsgemensamt initiativ om att utreda förbättrade möjligheter till delgivning

2024-02-08

 Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning. Bakgrunden till initiativet är de stora konsekvenser som misslyckade delgivningar har för den offentliga förvaltningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om dödförklaring

2024-02-08

 Fråga om under vilka förutsättningar en person kan dödförklaras med stöd av 1 och 4 §§ lagen (2005:130) om dödförklaring (Mål nr 6460-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5541-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-02-07

 Endast den del av ett bolags inkomster från en förvärvad portfölj av förfallna fordringar som tas upp till beskattning och som motsvarar avtalad ränta ska anses utgöra ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.