Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd

2022-12-08

 Högsta förvaltningsdomstolens bedömer att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-12-08

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Mordmisstänkt flicka ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2022-12-08

 Solna tingsrätt har idag beslutat att en 16-årig flicka ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om makes samtycke till överlåtelse av fastighet

2022-12-08

 Högsta domstolen har prövat ett mål om en makes samtycke till den andra makens överlåtelse av en fastighet.

Share Öppna i ny flik

Skogsstyrelsen hade inte rätt att registrera nyckelbiotoper

2022-12-08

 Kammarrätten har bedömt att det inte finns någon rättslig reglering som ger Skogsstyrelsen stöd att registrera nyckelbiotoper.

Share Öppna i ny flik

Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

2022-12-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål gällande en fackförenings beslut om uteslutning av en medlem. Tingsrätten förklarade beslutet om uteslutning ogiltigt. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2022-12-08

 Fråga om förutsättningarna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken för försäkrade med oregelbundna inkomster (Mål nr 6179-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 288-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tull

2022-12-08

 Fråga om vilka förutsättningar som gäller för att fastställa och därefter förlänga den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel enligt artikel 251 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 3737-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2400-21).

Share Öppna i ny flik

Ett förbud för en travkusk att använda körspö har upphävts

2022-12-07

 En travkusk förbjöds vid vite att inneha körspö vid tävlingar. Kammarrätten i Göteborg har nu bedömt att föreläggandet går för långt och upphävt det. Visserligen fanns skäl för ett föreläggande, men det borde inte ha gällt allt innehav av körspö utan bara sådan användning som kan medföra lidande för en häst, menar kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Grannar hade inte rätt att överklaga ett beslut om bygglov

2022-12-07

 Beslut om bygglov kan enligt fast praxis överklagas av ägarna till angränsande fastigheter (”rågrannar”). Högsta domstolen har nu klargjort att detta inte gäller när bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden och grannfastigheten inte gränsar till just det område som bygglovet avser.