Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om svenskt medborgarskap

2023-02-16

 En utländsk medborgare som är medföljande till en svensk ambassadanställd får inte räkna in tiden utomlands som hemvist i Sverige vid prövningen av ansökan om svenskt medborgarskap

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-02-16

 Fråga om ett beslut att avvisa en ansökan om sjukpenning med stöd av allmänna förvaltningsrättsliga principer ska omprövas av Försäkringskassan innan det får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Mål nr 489-490-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3081-3082-21). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-16

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-02-16

 Fråga om Försäkringskassan kan tillämpa 37 § förvaltningslagen (2017:900) för att ändra ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst till den enskildes nackdel eller om ett sådant beslut endast kan ändras med stöd av 113 kap. socialförsäkringsbalken. Även fråga om Försäkringskassans beslut borde ha omprövats av Försäkringskassan innan det fick överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (Mål nr 4261-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7780-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-15

 Fråga om när skattskyldigheten upphör för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som utgör lagertillgångar i en byggnadsrörelse och som avyttras successivt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-15

 I veckans inlägg berättar vår samordnare för vittnesstöd Natalie Hansdotter om hur vittnesstödet arbetar. Hon berättar särskilt om hur de möter unga personer som kallats som vittne eller brottsoffer till domstolen.

Share Öppna i ny flik

54-årig man döms för ett flertal grova sexualbrott riktade mot hans sambo

2023-02-15

 En 54-årig man från Norrtälje, som varit frihetsberövad sedan den 31 maj 2022, dömdes den 15 februari 2023 till fängelse i tio år för tre fall av grov våldtäkt, grovt koppleri, koppleri, våldtäkt i tre fall samt grov kvinnofridskränkning innefattande flera fall av misshandel och ofredande. Slutligen dömdes mannen även för barnpornografibrott och dopningsbrott, ringa brott. En ytterligare person döms för köp av sexuell tjänst till dagsböter. Åtal för ett fall av sexuellt ofredande och en misshandel som ingick i den grova kvinnofridskränkningen ogillades liksom åtalet för en våldtäkt. ...

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket överklagar dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-15

 Domstolsverket anser att det är angeläget att högre instans får pröva rättsfrågorna i Konkurrensverkets tillsynsbeslut och överklagar därför förvaltningsrättens dom om otillåten direktupphandling till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om bevisvärdering i brottmål

2023-02-14

 Högsta domstolen har i två brottmål – mord respektive försök till mord – prövat om det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade har gjort sig skyldiga till det som åklagaren påstår i åtalet.

Share Öppna i ny flik

Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom beslutat att undanröja Stockholms Stads beslut från juni 2022 att återkalla serveringstillståndet enligt alkohollagen för restaurangerna Prinsen, East, Il Tempo, Pas d`Art, Kungsholmen och Pontonen, Villa Godthem, Zink och Il Ricordi.