Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om garantipension

2024-05-06

 Dom i mål om garantipension.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avstängning från arbetslöshetsersättning

2024-05-03

 Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett arbete av hälsoskäl.

Share Öppna i ny flik

Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om mord med mera

2024-05-03

 I december 2023 dömde Svea hovrätt fem personer för ett antal olika brott. Två av dem dömdes för bland annat ett uppmärksammat mord på en tolvårig flicka till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning vecka 18

2024-05-03

 Regeringen har den 2 maj utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2024-05-02

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de utgångspriser som en fastighetsmäklarare har angett i sin marknadsföring har varit vilseledande och fastighetsmäklaren därmed har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed (Mål nr 5736-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1182-23).

Share Öppna i ny flik

Röntgen införs i domstolens säkerhetskontroll

2024-04-30

 Torsdagen den 2 maj kompletteras säkerhetskontrollen vid Förvaltningsrätten i Växjö och Växjö tingsrätt med röntgenutrustning.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-04-30

 Nu är det på nytt dags för Domarbloggen att besöka en av våra tidigare notarier. Vi är så klart nyfikna på att höra vad som har hänt efter notarietiden. I det här inlägget träffar vi Darin som efter sin tid som notarie på Södertörns tingsrätt bestämde sig för att bredda sina juridiska kunskaper och lära sig mer om förvaltningsdomstolarna. I dag arbetar Darin som föredragande jurist på Kammarrätten i Stockholm. Hon berättar för oss om sin vardag och hur hon tyckte att det var att sitta ting.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om märkning av livsmedel

2024-04-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av de unionsrättsliga reglerna om märkning av livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-04-26

 

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett överklagat förhandsbesked som gäller frågan om en utländsk trust med en svensk förmånstagare inkomstskattemässigt ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Högsta förvaltningsdomstolen fann, i likhet med Skatterättsnämnden, att så inte var fallet. Domstolen menade att tillgångarna i trusten inte kan anses ha avskilts till en självständig förmögenhet i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en s...

Share Öppna i ny flik

En frist för att väcka talan om återbäring av gåva ska inte prövas som ett rättegångshinder

2024-04-26

 En person väckte talan enligt ärvdabalken om att en gåva skulle återbäras till ett dödsbo. En sådan talan ska enligt lag väckas inom fem år från det att gåvan mottogs. Högsta domstolen konstaterar att frågan om talan väckts inom fristen ska avgöras som en del av den materiella prövningen i målet.