Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-19

 Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när det inte har förelegat ett samtidigt eget och utomstående ägande under hela den föregående femårsperioden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett bolag som förvärvar återbetalningsanspråk avseende hyra som överstiger skäligt belopp, vidtar åtgärder för att få de fordringar som anspråken avser fastställda och därefter i eget namn driver in fordringarna varken omsätter tjänster eller bedriver ekonomisk verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Matbord gör upphovsrättsintrång

2022-10-19

 Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Mio AB, Mio Försäljning AB och Mio e-handel AB att tillverka, marknadsföra och sälja en viss modell av matbord, eftersom modellen gör intrång i Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolags upphovsrätt till matbordet Palais Royal.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har meddelat dom i mål om dödsolycka på Öland år 2020

2022-10-19

 Hovrätten dömer en man efter den tragiska olyckan på Öland sommaren 2020. Men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att brotten ska bedömas som grova. I stället för fängelse får mannen villkorlig dom och böter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

 Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning under stödperioden har för bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

 Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före stödperioden har för bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Utvärderingsmodell med prisgräns är oförenlig med reglerna för offentlig upphandling

2022-10-18

 Pressmeddelande: Vid upphandling av varor och tjänster får de anbud som har lämnats inte rangordnas på så sätt att en anbudsgivare inte får någon fördel av att offerera priser under en viss prisnivå.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-10-18

 Det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om förenklad delgivning med e-post

2022-10-18

 Högsta domstolen har i ett avgörande tagit ställning till när e-post kan användas vid förenklad delgivning.

Share Öppna i ny flik

Ersättning till distansförsvarare

2022-10-18

 Ersättning för tidsspillan och utlägg ska tillerkännas en distansförsvararare upp till den nivå som motsvarar en schablon för vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till. Högsta domstolen har i ett avgörande i dag uttalat sig om hur schablonen närmare ska tillämpas.