Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut av IVO

2022-04-11

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tills vidare förbjuda bolaget Novolabs verksamhet med provtagning och intygsutfärdande gällande covid-19. Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl för ett sådant beslut.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-04-11

 

Den 26 april 2022 kl. 10.00 inleds huvudförhandlingen i mål mellan åklagaren och fem personer, bl.a. en tidigare VD och en vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Sju åtalspunkter kommer att behandlas under totalt 15 förhandlingsdagar. Sista förhandlingsdag är preliminärt den 25 maj 2022.

De första fyra förhandlingsdagarna kommer att ägnas åt åklagarens sakframställan avseende åtalspunkter gällande grova mutbrott och grovt bokföringsbrott samt grovt försvårande a...

Share Öppna i ny flik

Trafikverket nekas tillstånd till ökad grundvattenbortledning från Förbifart Stockholm

2022-04-08

 Mark- och miljödomstolen nekar Trafikverket tillstånd att öka grundvattenbortledning på del av Förbifart Stockholm när vägtunnlarna har byggts färdigt. Däremot ges tillstånd till skyddsinfiltration.

Share Öppna i ny flik

Utvidgat prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2022-04-08

 Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut eller, om så inte är fallet, om Migrationsverket på någon annan grund har rätt att överklaga domstolens dom. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade också att den fråga som prövningstillstånd meddelats i hänskjuts till avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.(Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20)....

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om framkallade av fara för annan

2022-04-08

 Den man som stått åtalad för framkallande av fara för annat efter att som hiv-positiv utan att ha berättat om det haft oskyddade samlag frias. Med hänvisning till utgången i skuldfrågan avslås målsägandens yrkande om skadestånd och åklagarens talan om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-04-08

 Dom i mål om rättsprövning avseende beslut om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet inom Göteborgs skärgårdskjutfält.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2022-04-08

 

En ansökan om resning gavs in sedan det hade upptäckts att bevisning i form av originalhandlingar och USB-minne, som hade getts in till migrationsdomstolen, hade förkommit och inte fanns tillgängliga för Migrationsöverdomstolen när beslut fattades om att inte meddela prövningstillstånd. I resningsansökan angavs det inte på vilket sätt den förkomna bevisningen skulle haft betydelse för frågan om prövningstillstånd och inte heller i övrigt fanns det något som gav stöd för att handl&au...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om edition av elektroniska handlingar

2022-04-08

 I avgörandet klargör Högsta domstolen vad som krävs för att en person ska anses inneha en elektronisk handling på ett sådant sätt som förutsätts vid edition. Domstolen behandlar också i vilken utsträckning en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att ge in en elektronisk handling som finns utomlands.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-04-08

 Den 14 april (skärtorsdagen) har kammarrätten öppet kl. 08.00–13.00.

Share Öppna i ny flik

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

2022-04-08

 Kammarrätten bedömer att Solna stads och Danderyds kommuns beslutade förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.