Villkorad häktning har inte ansetts kunna beslutas när åtal inte har väckts

2024-02-14

Frågan i målet gäller om ett sådant villkorat häktningsbeslut är tillåtet när åtal inte väckts och förundersökning fortfarande pågår. Tingsrätten, som på åklagarens begäran hävde det tidigare häktningsbeslutet, bedömde att villkorad häktning i denna situation saknar lagstöd och inte är tillåten. Åklagarens yrkande om villkorad häktning avslogs. Hovrätten har gjort en motsatt bedömning och ändrat tingsrättens beslut genom att bifalla yrkandet om villkorad häktning.

Högsta domstolen bedömer att villkorad häktning inte kan beslutas innan åtal har väckts. Särskild vikt läggs vid den restriktivitet som gäller vid tolkningen av bestämmelser om tvångsmedel som innebär rättighetsinskränkningar.

Högsta domstolen häver häktningsbeslutet.