Upphandling av Mälartåg Etapp 2 ska inte göras om

2022-01-17

När Mälardalstrafik MÄLAB AB upphandlade ”Mälartåg Etapp 2” blev beslutet att tilldela MTR Jota AB kontraktet.

Efter att en ansökan om överprövning lämnades in av SJ AB beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att upphandlingen skulle göras om. En av anledningarna till detta var att förvaltningsrätten bedömde att ett krav på att samtliga delpriser skulle vara rimliga och bärkraftiga inte var tillräckligt tydligt formulerat. Kravet stred därför mot transparensprincipen. Domstolen konstaterade att bristerna i upphandlingen medförde att bolaget riskerat att lida skada.

Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens dom och anser att det inte finns förutsättningar för att ingripa mot den aktuella upphandlingen. Kammarrätten bedömer bland annat att kravet på rimliga och bärkraftiga priser inte är tydligt, men att informationen i upphandlingsdokumenten har varit tillräcklig för att bolaget ska kunna förstå och tolka kravet.

– Det är nästintill omöjligt för en upphandlande myndighet att skapa ett underlag som är helt invändningsfritt i en sådan här omfattande upphandling, men kammarrätten har bedömt att MÄLAB ändå har varit tillräckligt tydliga i sina kravspecifikationer, säger Magnus Schultzberg, kammarrättsråd.

Dessutom anser kammarrätten att SJ inte på ett tillräckligt konkret sätt visat att kravet har försämrat bolagets möjligheter att lämna ett konkurrenskraftigt anbud eller på vilket sätt bolagets anbud skulle ha sett annorlunda ut om kravet framgått tydligare. SJ har alltså inte visat att bolaget lidit eller kan komma att lida skada till följd av detta krav.

Kammarrätten har även meddelat dom i sambandsmålet 4092-21 och avslagit Arrivas överklagande.

Målen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.