Trafikverket nekas tillstånd till ökad grundvattenbortledning från Förbifart Stockholm

2022-04-08

Trafikverket har under bygget av Förbifart Stockholms tunnlar i nordvästra Stockholm uppmätt ett större inläckage än beräknat. Prognoser visar att tillståndets begränsning av bortledningen av grundvatten kommer att överskridas när vägen tas i drift. Därför har Trafikverket ansökt om ändring av tillståndet.

Domstolen bedömer att tunnlarna behöver tätas ytterligare. Trafikverket har under byggnationen haft både en skyldighet och en möjlighet att göra detta.

Trafikverket har uppgett att tätningsåtgärderna kostar 5-9 miljarder kronor och försenar Förbifartens start från 2030 till 2034. En stor del av kostnaden avser arbeten med att återställa färdigbyggda delar, eftersom ett större bergutrymme behövs för att göra så kallad betonglining. Men domstolen instämmer bara delvis i Trafikverkets argument.

Utredningen visar att inläckaget tidigt var klart större än beräknat, med överhängande risk att tillståndets begränsning kommer att överskridas. Domstolen anser att Trafikverket borde ha stoppat bygget tillfälligt och utfört mer långtgående tätning av tunnlarna. Vid bedömningen ska därför inte beaktas extra kostnader för att nu kunna genomföra lining. De normala kostnaderna för lining bedöms inte vara orimligt höga när de vägs mot att skydda miljön och begränsa skador på bostäder och annan bebyggelse i ett tätbebyggt område.

– Domstolen ifrågasätter Trafikverkets agerande när inläckaget ökade väsentligt i slutet av 2017, säger Anders Lillienau, rådman i Nacka tingsrätt. Trafikverket uteslöt redan då lining trots att det framgår av tillståndet från 2014 att detta kan behövas. Stora kostnader hade kunnat undvikas om man hade förberett för lining, som är en etablerad teknik vid tunnelbyggnation i områden med höga värden.

Domstolen lämnar tillstånd till skyddsinfiltration i ett större område än vad som medgetts i tillståndet från 2014. Detta ger Trafikverket ökad möjlighet att begränsa skador på ett större antal fastigheter i nordvästra Stockholm och även en del av Grimstaskogen som är naturreservat.