Tillståndet för en gruppbostad ska återkallas omedelbart

2023-10-23

Enligt IVO hade verksamheten vid Attendo Klastorpsvägen, Eskilstuna, inte bedrivits enligt de bestämmelser som gäller för verksamheter enligt LSS. IVO menade att det fanns missförhållanden i verksamheten och att de var sådana att tillståndet för verksamheten skulle återkallas. IVO beslutade därför den 18 september 2023 att återkalla Attendo LSS AB:s tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS vid Attendo Klastorpsvägen. Beslutet gällde omedelbart men bolaget fick ytterligare fyra dagar på sig för att avveckla verksamheten.

Kammarrätten har nu kommit fram till att verksamheten vid Attendo Klastorpsvägen inte ska få bedrivas vidare i avvaktan på att Förvaltningsrätten i Karlstad prövar frågan om återkallelse av tillståndet slutligt.

– Det finns fler olika intressen att ta hänsyn till vid bedömningen. Å ena sidan har vi missförhållanden i verksamheten som talar för att beslutet att återkalla tillståndet ska gälla omedelbart. Å andra sidan har vi bolagets och boendes intresse av att verksamheten får bedrivas vidare i avvaktan på att frågan om återkallelse prövas i domstol. Vi har vägt samman intressena och kommit fram till att skälen för att återkallelsen ska gälla omedelbart väger tyngst, säger Mattias Almqvist, kammarrättslagman.