Skattetillägg sätts ned helt efter långsam handläggning

2022-05-09

Huvudfrågan i målen handlade om vem som skulle ansvara för skatten för resultatet i ett kommanditbolag. Klagandena i målen har alla ägt andelar i kommanditbolaget och sålt dessa innan årets utgång. Förvaltningsrätten har i denna fråga gjort samma bedömning som Skatteverket. Klagandena har således varit skattskyldiga för resultatet i kommanditbolaget.

Vad gäller frågan om skattetillägg har förvaltningsrätten däremot ändrat Skatteverkets beslut. Förvaltningsrätten har kommit fram till att handläggningen i målen oskäligt fördröjts och att dröjsmålet inte kan lastas klagandena. Förvaltningsrätten har därför beslutat att befria klagandena helt från skattetillägget, som alltså har satts ned till 0 kr.

– Den sammanlagda handläggningstiden hos Skatteverket och förvaltningsrätten har i detta fall blivit oskäligt lång, ca 3,5 år. Det är framför allt handläggningen vid förvaltningsrätten som dragit ut på tiden. Det finns perioder av passivitet från domstolens sida i den handläggningen. Domstolen gjorde också en, visade det sig efter beslut från kammarrätten, felaktig bedömning av en jävsfråga. Detta ledde till att domstolen fick börja om med handläggningen. Förvaltningsrätten har därför bedömt att klagandena ska befrias helt från skattetillägget, säger Mattias Almqvist, chefsrådman.

Mål: 34195-21 m.fl.