Krav på återbetalning av medel som erlagts för en avsedd investering fick ingen framgång

2022-05-03

I domen konstateras att det förelåg ett avtalsförhållande mellan mannen och det bolag som skulle hjälpa honom med investeringen. Frågan i målet var om det andra bolaget – det som hade tagit emot betalningen – hade trätt in i avtalet och därmed blivit återbetalningsskyldigt. Så ansågs inte vara fallet. Högsta domstolen tog också ställning till frågan om det andra bolaget ändå hade ådragit sig betalningsansvar genom att ta emot betalningen med vetskap om vad pengarna skulle användas till. Domstolen besvarade även den frågan nekande. Det förhållandet att de båda bolagen var närstående tillmättes inte någon betydelse.