Hovrätten fastställer tingsrättens dom i ett mål där en tidigare polisman frikänts från ansvar för våldtäkt

2021-03-26

Den tidigare polismannen frikändes i tingsrätten från ansvar för våldtäkt men dömdes för bl.a. tjänstefel, flera fall av dataintrång och brott mot tystnadsplikten till villkorlig dom. Efter tingsrättens dom har han avskedats från sin anställning vid polismyndigheten.

Sedan åklagaren och målsäganden överklagat tingsrättens dom och yrkat att hovrätten ska döma mannen för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt har hovrätten fastställt tingsrättens domslut.

Mannen har erkänt att han genomfört samlag och andra sexuella handlingar med målsäganden men invänt att målsäganden deltagit frivilligt. Åklagaren har gjort gällande att målsäganden inte kunnat delta frivilligt eftersom mannen otillbörligen utnyttjat att målsäganden på grund av allvarlig rädsla och annars med hänsyn till omständigheterna, däribland målsägandens uttalade självskadebeteende, har befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Hovrätten konstaterar att det är klarlagt att målsäganden haft ett allvarligt självskadebeteende och utifrån det kan sägas ha varit psykiskt skör. Hovrätten anser dock inte att det är bevisat att målsägandens självskadebeteende medfört att hon vid tillfället haft klart begränsade möjligheter att gentemot mannen freda sin sexuella integritet. Inte heller omständigheterna i övrigt har enligt hovrätten varit sådana att de ensamma eller sammantagna kan anses ha försatt målsäganden i en särskilt utsatt situation. Enligt hovrättens mening är det alltså inte bevisat att situationen varit sådan att målsäganden inte kunnat delta frivilligt. Hovrätten delar i övrigt tingsrättens bedömning att det inte är bevisat att målsäganden inte deltagit frivilligt i samlaget och de andra sexuella handlingarna.

Hovrätten har inte prövat de delar av tingsrättens dom i vilka mannen dömts för andra brott.

Hovrätten var enig.