Hovrätten borde ha hört den enskilde muntligen i ett förvaltarskapsärende

2023-11-24

En man hade godmanskap med omfattningen bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom. Överförmyndarnämnden begärde i tingsrätten att godmanskapet skulle omvandlas till ett förvaltarskap. Tingsrätten, som höll sammanträde och hörde mannen muntligen, avslog begäran med motiveringen att utredningen inte gav stöd för att mannen var ur stånd att vårda sig och sin egendom varför det inte fanns förutsättningar att anordna förvaltarskap. Hovrätten, som inte hörde mannen muntligen, ändrade beslutet och anordnade förvaltarskap av full omfattning. Mannen överklagade till Högsta domstolen och gjorde bl.a. gällande att han borde ha hörts muntligen i hovrätten.

I föräldrabalken finns en bestämmelse om att rätten ska höra den enskilde muntligen i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap, om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Syftet med bestämmelsen är att rätten själv ska kunna bilda sig en uppfattning om den enskildes hälsotillstånd och hjälpbehov.

I sitt avgörande kommer Högsta domstolen fram till att föräldrabalkens bestämmelse om muntligt hörande av den enskilde inte är direkt tillämplig i högre instans. Bestämmelsen och dess syfte ska däremot ges stor betydelse vid bedömningen av om det enligt ärendelagen behöver hållas ett sammanträde i högre instans för att höra den enskilde muntligen där. Vid den bedömningen ska det beaktas att anordnande av förvaltarskap är en mycket långtgående åtgärd i förhållande till den enskilde eftersom beslutet innebär att denne i stort sett förlorar sin rättshandlingsförmåga. 

När den enskilde kan höras bör det enligt Högsta domstolen typiskt sett hållas ett sammanträde för att höra den enskilde muntligen i högre instans, om det i den instansen övervägs att bifalla en begäran om förvaltarskap som har ogillats av föregående instans, eller att utvidga förvaltarskapet jämfört med hur detta har beslutats av lägre instans. Även i andra fall bör muntligt hörande ske om detta kan antas bidra till helhetsbilden av den enskildes hälsotillstånd och hjälpbehov.

I det aktuella fallet borde hovrätten ha hört mannen muntligen. Högsta domstolen undanröjer därför hovrättens beslut och återförvisar målet.