Högsta domstolen har avgjort ett mål om så kallad litispendens och EU:s underhållsförordning

2024-04-04

Högsta domstolen konstaterar att behörigheten för den domstol där talan först aktualiserades ska prövas av den domstolen i enlighet med dess processuella ordning. I väntan på detta ska handläggningen av målet i den andra domstolen vila. Det ankommer alltså inte på den andra domstolen att själv pröva om den första domstolen är behörig eller inte.

I målet ändrade därför Högsta domstolen hovrättens beslut och upphävde tingsrättens beslut om avvisning av den talan om underhållsbidrag som hade väckts vid svensk domstol