H2GS AB får tillstånd att börja bygga stålverk i Boden

2022-07-01

Om domstolens avgörande

Mark- och miljödomstolen har prövat yrkandena om byggnadsdom, vattenverksamhet och artskyddsdispens med mera i en särskild dom.

Domstolen uttalar att det är väl känt att ståltillverkning är mycket resurs- och energikrävande, att tillverkningsprocessen medför stora koldioxidutsläpp och att det är angeläget att så snart som möjligt vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp globalt sett. Bolagets avsikt, att uppföra och driva en anläggning för fossilfri ståltillverkning, ligger i linje med denna strävan.

H2GS AB måste dock enligt domen vidta olika åtgärder för att skydda människor och natur från att störas eller skadas.

– Det är ofrånkomligt att anläggandet av ett stort stålverk innebär ett ingrepp i naturmiljön och att arter som finns i området påverkas. En så pass stor verksamhet kommer även att påverka närboende både när stålverket anläggs och vid drift. Att bolaget kunnat visa att de kan och ska vidta olika skyddsåtgärder för att undvika alltför stora störningar är en viktig faktor som gör att de kan få bifall till yrkandet om byggnadsdom, säger chefsrådmannen Katarina Brodin.

– Domstolen har bland annat beslutat om villkor för damning och buller under anläggningsskedet och att bolaget ska kompensera för de naturvärden som förstörs, tillägger Lena Nilsson som är tekniskt kunnig domare i målet.

En annan fråga som har varit aktuell i målet är om verksamheten kan byggas och bedrivas utan alltför stor påverkan på totalförsvarets intressen. I den delen har tillståndet fått ett villkor som ska säkerställa att skada inte uppstår. Bolaget är genom villkoret skyldiga att samverka med Försvarsmakten och vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan krävas för att skada för totalförsvaret inte uppstår.

– H2GS har också fått bifall till att få ta tillståndet i anspråk även om domen överklagas, vilket betyder att de kan påbörja arbetena på en gång, säger tekniska rådet Per Lagervall.

Nästa steg i handläggningen är att domstolen ska pröva tillståndet till driften av stålverket samt villkoren för detta. Domstolen kommer att lägga upp en tidsplan för det arbetet.

Om ansökan

H2GS AB har ansökt om tillstånd till uppförande och drift av nytt stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde, Bodens kommun, för årlig maximal produktion av bl.a. 5 000 000 ton vardera av prima ämnen och varmvalsade band. Ansökan omfattar också tillstånd till tillverkning av 280 000 ton vätgas och 4 200 000 ton järnsvamp per år.

Ansökan omfattar dessutom tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i form av omledning av vattendraget Lillbäcken och reservationsvis även till bortledning av grundvatten från jord- och bergskärning vid Lillbäcken. H2GS AB har även yrkat dispens från förbud i artskyddsförordningen m.m.

H2GS AB har vidare yrkat att domstolen i en särskild dom avgör frågan om den ansökta verksamhetens tillåtlighet och meddelar tillstånd enligt 22 kap. 26 § miljöbalken till de byggnads- och anläggningsarbeten som behöver genomföras (s.k. byggnadsdom).