Försök till mord och grov misshandel i Brunnsparken

2023-06-14

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 2. Antalet åhörarplatser är begränsade. Ett antal åhörarplatser kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsför­medling. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så snart som möjligt anmäla det genom att skicka e-post till avdelning4tgg@dom.se.

Bildupptagning eller fotografering är inte tillåten i sessionssalen.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Utrustningen får inte användas för bildupptagning eller fotografering.

För övriga åhörare gäller att all elektronisk utrustning (mobiltelefoner m.m.) som kan störa ordningen eller använ­das för att ta upp bild och som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undan­stoppad. Ytterligare ordningsregler kan komma att meddelas vid förhandlingen.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom eller annat beslut med­delas i målet.