Ett avgörande om sexuellt övergrepp

2024-03-27

En man åtalades för bland annat sexuellt övergrepp bestående i att han placerat sin penis i omedelbar närhet av målsägandens mun. Av utredningen framgick att mannen hade fotograferat målsägandens nästan helt nakna kropp när hon sov eller var medvetslös. På ett fotografi syntes hans penis i omedelbar närhet av målsägandens mun. Tingsrätten fann att den tilltalade avsiktligen placerat sin penis på det sättet och rubricerade gärningen som ett sexuellt övergrepp.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom i den aktuella delen.

Högsta domstolen uttalar i avgörandet att en handling kan utgöra en sexuell handling trots att det inte förekommit någon direkt fysisk kontakt. Det krävs då att handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel och att den är tydligt ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet.

Domstolen anför att det räcker att handlingen är av sådan karaktär att den – typiskt sett – syftar till att väcka eller tillfredsställa endera partens sexuella drift. Det saknar betydelse om den sexuella handlingen – i det enskilda fallet – har medfört en tillfredställelse av den sexuella driften. Vidare menar domstolen att det vid bedömningen av om gärningen varit ägnad att tydligt kränka den andre personens sexuella integritet ska göras en objektiv bedömning av de faktiska omständigheterna.

Högsta domstolen kommer i målet fram till att även om det inte förekommit någon fysisk beröring måste agerandet – med hänsyn till omständigheterna – typiskt sett anses ha en påtaglig sexuell prägel och på ett tydligt sätt ha varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet.

Högsta domstolen dömer därför mannen för sexuellt övergrepp.