Ett avgörande om edition av elektroniska handlingar

2022-04-08

I ett mål om underhållsbidrag krävde barnet att tingsrätten skulle förelägga pappan, bosatt i Danmark, att ge in sina digitala årsopgørelser (ungefär inkomstdeklarationer) från Skattestyrelsen i Danmark för vissa år. Pappan invände att han inte hade handlingarna, att han saknade möjlighet att få tag på dem från Skattestyrelsen och att han därför inte kunde betraktas som innehavare av handlingarna.

Högsta domstolen bedömer i avgörandet vad som krävs för att någon ska anses inneha en handling som finns i elektronisk form i en molntjänst, extern databas eller liknande. Enligt domstolen bör det normalt vara tillräckligt att personen har en på lag eller avtal grundad ovillkorlig rätt till handlingen och kan få tillgång till information t.ex. genom inloggning. Beträffande handlingar som finns utomlands och som innehas av personer bosatta i utlandet finns det enligt Högsta domstolen en rätt att utfärda ett editionsföreläggande i vart fall när innehavaren också är part i rättegången och föreläggandet avser att innehavaren ska ge in handlingen till den svenska domstolen.

Eftersom pappan kunde få tillgång till handlingen genom inloggning hos den danska Skattestyrelsen och var part i underhållstvisten, ansåg Högsta domstolen att pappan skulle föreläggas att ge in deklarationerna till den svenska domstol som handlägger målet om underhållsbidrag.