En dom om beviskrav i mål om patientskadeersättning

2024-05-08

I tvistemål ska den som har bevisbördan normalt visa att en viss omständighet föreligger. Det kan dock finnas skäl att tillämpa ett lindrigare beviskrav i fråga om omständigheter där det generellt sett finns särskilda bevissvårigheter.

Enligt patientskadelagen ska vårdgivare ha en patientförsäkring som ger patienter rätt till patientskadeersättning. Av lagen framgår att ersättning för s.k. behandlingsskador ska lämnas om det föreligger övervägande sannolikhet för att en personskada har orsakats av en behandling, under förutsättning att skadan på visst sätt hade kunnat undvikas.

Vid behandlingsskador har patienten bevisbördan såväl för att behandlingen orsakat personskada som för att skadan hade kunnat undvikas. Av lagtexten framgår tydligt att ett lindrigare beviskrav – övervägande sannolikhet – ska tillämpas i fråga om orsakssambandet, men det går inte av texten att helt klart utläsa vilket beviskrav som ska tillämpas i fråga om skadan hade kunnat undvikas.

Tingsrätten och hovrätten har i det aktuella målet ansett att det lindrade beviskrav som föreskrivs i lagen inte ska tillämpas på frågan om skadan hade kunnat undvikas, utan att patienten ska visa att så är fallet.

Högsta domstolen slår nu fast att det lindrade beviskravet ska tillämpas även på frågan om skadan hade kunnat undvikas. Domstolen framhåller att frågan om en behandlingsskada hade kunnat undvikas berör komplicerade medicinska förhållanden som ofta kräver bedömningar av läkare med särskild specialistkompetens, vilket talar för att tillämpa ett lindrat beviskrav. En sådan tillämpning kan vidare väl förenas med lagtexten.