Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat hur en obligatorisk medlemsinsats i en ekonomisk förening, som tillhandahåller medlemmarna i föreningen ett kommunikationsnät för bredband, ska behandlas i mervärdesskattehänseende. En tjänst som tillhandahålls av en beskattningsbar person mot ersättning ska som regel vara föremål för mervärdesskatt. I en ekonomisk förening är varje medlem skyldig att delta med en medlemsinsats. Insatsen innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det i målen var fråga om en sådan obligatorisk medlemsinsats som avses i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Vidare framhöll Högsta förvaltningsdomstolen att en insats i en utländsk associationsform som i Sverige närmast motsvarar ett handelsbolag enligt avgörande från EU-domstolen inte är ersättning för tillhandahållande av en tjänst. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening saknades skäl att anlägga ett annat synsätt när det är fråga om en insats i en ekonomisk förening. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att medlemsinsatsen inte avser en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.