Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2024-02-20

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra mål prövat hur de bidrag som en samfällighetsförening uttaxerar av sina medlemmar ska behandlas i mervärdesskattehänseende. När en gemensamhetsanläggning inrättats för att tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter kan den förvaltas av en samfällighetsförening som ägarna till fastigheterna är medlemmar i. Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande och drift fastställs genom att varje fastighet ges ett andelstal vid förrättningen där anläggningen inrättas. Om en samfällighetsförenings behov av medel inte täcks på annat sätt ska bidrag i pengar uttaxeras av medlemmarna. En förutsättning för att bidrag som uttaxeras av medlemmar i en samfällighetsförening ska kunna beläggas med mervärdesskatt är att bidragen kan anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uttaxeringar som baseras på de andelstal som fastställts för en gemensamhetsanläggning vid förrättning sker för att samfällighetsföreningarnas medlemmar ska uppfylla sin gemensamma skyldighet att bidra till finansieringen av gemensamhetsanläggningen. Högsta förvaltningsdomstolen fann därför att de bidrag som uttaxeras inte kan anses utgöra ersättning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster från föreningen till medlemmarna. De i målen aktuella bidragen avsåg således enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte transaktioner som är föremål för mervärdesskatt.