Dom om nya Vasahallen i Linköping

2021-09-06

Domstolen anser att verksamheten inte motsvarar det ändamål som marken senast använts för. Enligt detaljplanen får marken användas för s.k. allmänt ändamål. Eftersom det är ett bolag, och inte ett offentligt organ, som har sökt bygglov kan det bara ges om användningen motsvarar det allmänna ändamål som markområdet senast använts för.

Den nya Vasahallen är tänkt att användas till bl.a. idrottshall och parkeringshus, vilket i sig utgör allmänna ändamål. Marken användes dock senast som uppställningsplats för tillfälliga skolbaracker och dessförinnan som bollplan. Enligt Mark- och miljööverdomstolen går verksamheten i den nya Vasahallen utöver den tidigare användningen.- Syftet med bestämmelserna är bl.a. att underlätta en övergång av befintliga verksamheter från en offentlig huvudman till en privat aktör utan att för den skull behöva ändra detaljplanen. I detta fall är det dock fråga om en ny verksamhet som inte har funnits på platsen tidigare och då behöver kommunen genomföra den demokratiska process som föregår en ändring av detaljplanen innan bygglov kan beviljas, säger Petra Bergman, hovrättsråd.