Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-27

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som för sina medlemmars räkning bedriver tolk- och översättningsförmedling. Socialtjänsten i en av medlemskommunerna skickade en handling till tolkförmedlingen för översättning. En person begärde ut handlingen från tolkförmedlingen men nekades detta med motiveringen att handlingen omfattas av socialtjänstsekretess.

Beslutet överklagades till kammarrätten som ansåg att när tolkförmedlingen översätter handlingar inom ramen för verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst bör översättningen också anses utgöra sådan verksamhet. Kammarrätten ansåg därmed att bestämmelsen om socialtjänstsekretess var tillämplig hos tolkförmedlingen.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att den verksamhet som tolkförmedlingen bedriver inte utgör verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst. Eftersom det inte heller finns

någon tillämplig bestämmelse om överföring av sekretess har tolkförmedlingen inte haft rätt att neka ett utlämnande med stöd av bestämmelsen om socialtjänstsekretess.