Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-12-12

I målet hade en person fått avslag på sin begäran om att få ta del av sekretessbilagan till en kammarrättsdom med hänvisning till att uppgifterna i bilagan omfattades av 21 kap. 3 § första stycket OSL. Uppgifterna i sekretessbilagan rörde en kommuns namn och adress i ett mål om överflyttning av ärende mellan två kommuner. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uppgifterna inte avsåg enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift och var därför inte sådana att de omfattades av den aktuella bestämmelsen. Eftersom det inte heller hade kommit fram att sekretess för uppgifterna förelåg på någon annan grund skulle den begärda handlingen lämnas ut. Högsta förvaltningsdomstolen biföll överklagandet.