Dom i mål om offentlig upphandling

2021-09-06

En offentlig upphandling ska genomföras på ett sådant sätt att leverantörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. En upphandling får därför inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.Av sociala skäl kan emellertid en upphandling reserveras för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, s.k. sociala företag. Den skyddade verkstaden eller det sociala företaget ska till viss andel, minst 30 procent, sysselsätta personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om en anbudsgivare kan kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att ange att avtalet ska fullgöras av en organisatorisk enhet inom anbudsgivaren och att den enheten utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att reglerna om reserverade upphandlingar syftar till att vissa leverantörer ska ges möjlighet att tilldelas avtal under förutsättningar som inte skulle gälla vid normala konkurrensförhållanden. För att säkerställa detta syfte måste de krav som ställs för att kvalificera sig i en upphandling gälla leverantören som sådan. Den leverantör som lämnar ett anbud i en reserverad upphandling ska alltså för att kvalificera sig vara en skydda verkstad eller ett social företag samt ha en tillräcklig sysselsättningsgrad för personer med funktionsnedsättning eller som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. En anbudsgivare kan alltså inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hänvisa till att en viss organisatorisk enhet inom denna utgör en skyddad verkstad eller ett socialt företag. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att ingenting hindrar att en organisatorisk enhet inom en juridisk person själv lämnar anbud i en upphandling och alltså är en leverantör i upphandlingsregelverkets mening.